Naše společnost k dosavadní spokojenosti všech zákazníků mimo jiné nabízí:

 • Osobní přístup v jednání ke každé opravě, rekonstrukci nebo výstavbě ČS PHM
 • Individuální provedení pasportizace Vaší stávající ČS PHM
 • Kvalitu a dodržení daných termínů
 • V souladu s výše uvedenou legislativou a Vašimi požadavky zpracování návrhu nejlevnějšího alternativního řešení
 • Zpracovávání návrhů i v několika variantách dle požadavků a daných možností
 • Po dohodě realizace na jednotlivé dodávky a etapy
 • Samostatné bonusy

A) Nádrže

OPRAVA nádrže? Její REKONSTRUKCE? NOVÁ nadzemní nádrž PHM ?

Samozřejmě, že tato volba je vyloženě na Vás. Předem bychom Vás ale chtěli tímto ujistit, že výrobci nových technologií se snaží těžit především z Vaší neznalosti a v návaznosti na to, Vám nabízet novou, zbytečně drahou variantu řešení – kompletní novou dodávku nadzemních nádrží, které naše společnost většinou dodává a instaluje tam, kde již není jiné možné řešení pomocí opravy, v případě levnější alternativy,jediné možnosti uložení PHM.( podzemní vody aj.)

Většina výrobců nových technologií jde až tak daleko, kdy tvrdí, že Vaše OPRAVENÁ nebo ZREKONSTRUOVANÁ ČS PHM nebude odpovídat současné legislativě, českým právním normám a v neposlední řadě pak zákonu č. 311/2006 Sb., který nabyl účinnosti 1.9.2006. V žádném případě se toto tvrzení nezakládá na pravdě. Již několik let se neustále setkáváme s klienty, kteří takto doslova naletěli tzv. „obchodníkům“, kteří je přesvědčili, že dodanou nádrž pouze ustaví na požadované místo a mohou začít s výdejem, nebo prodejem PHM. Po takto provedeném „obchodu“ však zákazník zjistí, že kromě projektové dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a patřičného schválení úřadů pro umístění a provozování ČS PHM, mu mimo jiné schází havarijní jímka, případně dokladová část ke kolaudaci aj. Jedinou možností je zvolit profesionálního dodavatele požadovaných prací.

Orientační POROVNÁNÍ,

A) OPRAVA A REKONSTRUKCE  STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH a NADZEMNÍCH NÁDRŽÍ  – vložkování ocelovým  plechem ZEVNITŘ nádrže

Jednoznačné výhody opravy, úpravy,repase:

 • Na ocelovou vložku dáváme ZÁRUKU  na těsnost v délce 144 měsíců
 • Před zahájením prací nemusíte jednoznačně zahájit stavební řízení
 • Na základě nařízení , které může příslušný SÚ při instalaci nové nádrže na PHM nemusíte nechávat zpracovávat vzorek okolní zeminy pod nádrží a posuzovat jej na přítomnost ropné látky – RL ( v případě nařízené sanace se v lepším případě jedná o statisíce )
 • Nemusíte zpracovávat a hradit projektovou dokumentaci pro ÚŘ a následně pro SP
 • Nemusíte vyřizovat, dokladovat  a obesílat dotčené organizace, které ÚŘ a SP schvalují
 • Vzhledem k tomu, že ČS PHM je stávající, zkolaudovaná a bude se jednat pouze o opravu, nemusíte ze zákona mimo jiné dokládat : rozptylovou studii – zákon o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb., provést vypracování  studie EIA  – zákon č. 100/ 2006 Sb., a doložit odborný posudek na základě zákona č. 86/2006 Sb.
 • Ušetříte finanční prostředky za stavební práce týkající se základové desky pod novou nadzemní nádrž a výkopů a desky pod havarijní jímku
 • Oproti nádrži nové, dostáváte záruku na těsnost nového vnitřního pláště nádrže v trvání 144 měsíců ( nová nádrž má záruku 24 měsíců )
 • Vnitřní plášť, který Vám instalujeme do Vaší stávající nádrže, která má vnější plášť ve vynikajícím stavu je z materiálu o síle 4mm ( některé nové nadzemní nádrže mají vnější plášť o síle plechu 3mm )
 • Těsnost meziprostoru nádrže je indikována stejně jako u nádrže nové – přetlakem / manometr, v případě požadavku elektronicky/
 • Ve Vaší podzemní nádrži máte konstantní teplotu cca 8 stupňů Celsia, ( v nové nadzemní nádrži se teplota pohybuje na základě momentálních klimatických podmínek – nemalé rozdíly při skladování, evidenci)
 • Pohonná hmota v nádrži – NM v zimě nezamrzá
 • Podzemní nádrž se nijak nemusí udržovat ( antireflexní nátěry, nápisy dle ČSN, nátěry přestřešení aj., které musíte provádět u nadzemní nádrže, Standardní pravidelný periodický servis -  armatury, revize nádrží, VS, elektrorevize aj.,jsou shodné s novou nadzemní nádrží.
 • Stáčecí potrubí  PHM je vedeno pod zemí v indikované chráničce dle ČSN
 • Sací potrubí  PHM je vedeno pod zemí v indikované chráničce dle ČSN
 • Stáčení PHM Vám může provádět AC – autocisterna bez čerpadla, stáčení PHM se provádí samospádem
 • Ocelové šachtice,potrubní rozvody  a uskladnění PHM je pod zemí uzamknuto,( u nadzemní nádrže jsou volné přístupy k ventilům, pojistkám a nadzemní nádrži samotné)
 • Souběžně s rekonstrukcí stávající podzemní nádrže řešíte dvouplášťovou havarijní jímku o objemu 5m3 ( šetříte za výkop, betonový základ, ukotvení proti spodní vodě, zásyp a rekultivaci místa) – jedná se o případ , kdy stávající podzemní nádrže současně předělíme, snížíme tím požadovaný skladovací objem PHM a z rozdílu předělené nádrže vytvoříme plnohodnotnou havarijní jímku o požadovaném min. objemu
 • Nemusíte navíc provést konzervaci stávající nádrže PHM, proplach, vyčištění, zaslepení stávajících podzemních potrubních rozvodů
 • V případě, že zrekonstruujete Vaši stávající podzemní nádrž šetříte stávající prostor a místo pro případné jiné využití prostoru
 • a jiné

NEPODSTATNÝ ROZDÍL oproti nové nadzemní nádrži, nevýhody neshledáváme :

 • Nelze tak jako doposud zevně kontrolovat stávající podzemní vnější plášť, jehož stav  se zjistí na základě měření ultrazvukovou sondou.V 95% je tento v naprosto  perfektním stavu, a po vevaření vnitřního pláště již nebude namáhán hmotou.  Navíc  lze lokálně opravit. (je zamezeno úniku RL do podloží)
 • B) NOVÁ NADZEMNÍ NÁDRŽ : Necháváme na Vašem zvážení

A) Potrubní rozvody, jiné

 • Potrubní rozvod sání
 • Potrubní rozvod stáčení
 • Porubní rozvody odvětrání komor
 • Dodávka a montáž odkalování a měření pro 2 komory nádrže NM, BA
 • Porubní rozvody rekuperace par VR I a VR II

Mimo výše uvedené se opět jedná i o následující rozsah případných oprav, který je shodný s kompletní rekonstrukcí ČS PHM

 • výdejní stojany
 • kompletní elektro instalace
 • armaturní vybavení uskladňovacích nádrží včetně veškerých pojistek
 • registry potrubních rozvodů
 • příslušné tlakové zkoušky – nutné pro předání technologické části a kolaudaci
 • vypracování protokolů, revizí a všech materiálů, které jsou požadovány současnou legislativou