Naše společnost k dosavadní spokojenosti všech zákazníků mimo jiné nabízí:

 • Osobní přístup v jednání ke každé opravě, rekonstrukci nebo výstavbě ČS PHM
 • Individuální provedení pasportizace Vaší stávající ČS PHM
 • Kvalitu a dodržení daných termínů
 • V souladu s výše uvedenou legislativou a Vašimi požadavky zpracování návrhu nejlevnějšího alternativního řešení
 • Zpracovávání návrhů i v několika variantách dle požadavků a daných možností
 • Po dohodě realizace na jednotlivé dodávky a etapy
 • Samostatné bonusy

Úvod

V neveřejném sektoru výdeje v podnikových čerpacích stanicích se mnozí vlastníci teprve rozhodují o provádění rekonstrukcí tak, aby odpovídaly současným zákonům a legislativě, ale rovněž oni jsou povinni dodržovat lhůty kontrol a periodických revizí.

Samozřejmě zvažují ekonomické dopady, případně uvažují o uzavření čerpacích stanic.

Z důvodu, že toto rozhodování není lehké, ať už se jedná o výstavbu, rekonstrukci nebo pravidelný periodický servis technologie čerpací stanice PHM, jsme tady pro Vás všechny my s našimi spolupracujícími organizacemi, abychom Vám pomohli najít optimální řešení a rozhodnutí v dané oblasti Vašeho problému.

Legislativa

PRODEJ A VÝDEJ POHONNÝCH HMOT – dle § 5, zákona č. 311/2006Sb., který nabyl účinnosti 1.9.2006, dále současná legislativa . ČSN 73 60 60, ČSN 65 02 01, ČSN 65 02 02, ČSN 75 34 15 aj.

Odstavec 1 – Prodej nebo výdej pohonných hmot je povolen z čerpací stanice, která

 • je stavbou, splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy a českými technickými normami a její provoz byl povolen kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona nebo
 • není stavbou a její provoz je povolen rozhodnutím stavebního úřadu podle odstavce 2
  Odstavec 2
  – Stavební úřad na žádost vlastníka čerpací stanice vydá podle povolení jejího provozu, pokud žadatel
 • Doloží, že není umístěna v ochranném nebo bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení, ropovodu, produktovodu nebo zařízení elektrizační soustavy bez souhlasu vlastníka příslušného chráněného zařízení, nebo není umístěna v záplavovém území, ochranném pásmu vodního díla, vodního zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zvláště chráněném území, na pozemku sousedícím s korytem vodního toku, na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nebo na zemědělském půdním fondu bez souhlasu orgánu nebo organizace vykonávající pro příslušnou oblast státní správu,
 • Prokáže, že zařízení není umístěno v rozporu se stavebním zákonem,
 • Prokáže zajištění dostatečné ochrany před bleskem a účinky statické elektřiny,
 • Prokáže zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou v množství postačujícím pro zajištění první pomoci a teplou tekoucí vodou,
 • Prokáže zajištění nepropustnosti manipulačních ploch a jejich vyspádování do záchytné jímky o objemu nejméně 5 m3, nebo jiným technickým řešením zajistí zachycení nebo zneškodnění závadných vod podle písmene f),
 • Prokáže zajištění zneškodňování odpadních vod v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění,
 • Prokáže zajištění vybavení čerpací stanice rekuperací benzinových par I. A II. Stupně v případě prodeje a výdeje motorového benzinu,
 • Prokáže, že čerpací stanice je certifikována jako celek, je zajištěna přiměřená protipožární ochrana a ochrana života a zdraví osob, jejich majetku a životního prostředí,
 • Prokáže zajištění nepřetržité ostrahy dostatečné k zabránění neoprávněnému nakládání s čerpací stanicí; v prodejní době musí být zajištěna přítomnost fyzické osoby starší 18 let zajišťující obsluhu čerpací stanice nebo prokáže, že čerpací stanice je certifikována jako bezobslužná,
 • Prokáže, že plán opatření pro případy havárie byl schválen příslušným vodoprávním úřadem,
 • Prokáže, že nadzemní nádrže čerpací stanice jsou provedeny z nehořlavých hmot odolných proti chemickým účinkům pohonných hmot, konstruovány a vyrobeny s přihlédnutím na přirozený úbytek materiálů (např. korozí) a dostatečně chráněny před poškozením,
 • Prokáže zajištění nasazení potřebného počtu sil a prostředků k uhašení požáru a ochraně okolí v časovém pásmu 7 minut nebo instalaci obdobně účinného požárně bezpečnostního zařízení.

Dodávky a instalace

A – Vrchní část technologie – převážně  se jedná o následující dodávky a instalace:

 • výdejní stojany
 • řídící systémy
 • totemy
 • přestřešení  jednoduché
 • atiky přestřešení
 • oplechování sloupů
 • podhledy
 • hustiče pneumatik¨
 • vysavaše
 • nádrže AdBlue
 • myčky osobních a nákladních vozidel
 • montované kiosky
 • armatury
 • mobilní nádrže
 • palivová čerpadla
 • kompletní elektro instalace
 • měření hladin PHM v sestavě minimální/maximální/havarijní hladina
 • kontinuální měření PHM
 • instalace,oživení
 • zaškolení obsluhy
 • provedení funkčních zkoušek  a jiné další
 • vypracování protokolů, revizí a všech materiálů, které jsou požadovány současnou legislativou

B – Spodní část technologie – převážně  se jedná o následující dodávky a instalace:

dodávka nad rozsah uvedený v bodě A- další technologické celky jako jsou :

 • uskladňovací nádrže na kapalná paliva, které vyhovují ekologickým a bezpečnostním   předpisům – podzemní nadzemní, provozní nádrže , mobilní nádrže do objemu 1000l aj.
 • stáčecí šachty s příslušnými armaturami
 • veškeré potrubní rozvody  -  stáčecí,sání, odvětrání, rekuperace včetně indikace netěsnosti u dvouplášťového potrubí
 • armaturní vybavení uskladňovacích nádrží včetně veškerých pojistek
 • registry potrubních rozvodů
 • šachty pod výdejní stojany

C –výstavba na klíč

Zajišťujeme komplexní výstavbu a přípravu akce od inženýringu , zabezpečení stavebního povolení ,dodávek veškerých částí uvedených  v bodech  A +  B – komplexní odpovědnost za dodávku, výstavbu a kolaudaci čs phm

D -  Cenová oblast

Na základě Vaší poptávky pro Vás vypracujeme konkrétní cenovou nabídku.

Rovněž jsme schopni na dodávku a montáž většího uceleného technologického celku zajistit profinancování pomocí leasingové smlouvy.