• zpracování projektové dokumentace pro územní řízení vč. dokladové části ve lhůtách stanovených státními orgány
 • veřejnoprávní projednání související s územním řízením
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • veřejnoprávní projednání vztahující se k vydání stavebního povolení ve lhůtách stanovených státními orgány
 • zajištění občasného autorského dozoru
 • zaměření / polohopis, výškopis zájmového území
 • zpracování dokumentace vč. dokladové části ke stavebnímu řízení
 • zpracování projektu elektrotechnologie
 • zpracování projektu kiosku – stávající, pouze úprava
 • zpracování projektu technologie
 • zpracování Požární zprávy
 • zpracování projektu zastřešení
 • spolupráce při stavebním řízení nebo jeho vlastní vyřízení
 • rozptylová studie, hluková studie, EIA aj., případné požadavky stavebního úřadu

Orientační prvotní podklady pro zpracování PD

 • Výpis obchodního rejstříku investora
 • Snímek katastrální mapy
 • Výpis z katastru nemovitostí na dotčený pozemek, (kopie listu vlastnictví)
 • Jednoduchý výpis z katastru nemovitostí na všechny sousední pozemky i pro pozemky po kterých budou
 • procházet přípojky.
 • Písemný souhlas vlastníků pozemků, dotčený vlastní stavbou a přípojkami inženýrských sítí.
 • Situaci informativní (areálu) s vyznačením stávajících areálových inženýrských sítí a podzemních
 • vedení,známých investorovi.
 • Požární zpráva – pokud je vypracována